Banreservasy Clúster Turístico de Santo Domingo firman acuerdo de colaboración – Diario Social RD